Konu Başlıkları

Tarih

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 2201

Kafkas tarihi cilt 1

Kafkaslar... İnsanlığın yeryüzüne yayılış tarihiyle birlikte kuzey kavimler göç yolu üzerinde bulunduğu için yüzlerce halkın gelip geçtiği, yüzlercesinin arkasında bakiyeler bıraktığı, onlarca halkın ""ata yurdumuz"" dediği sarp, hırçın ve stratejik bir bölge...

By Bi, Mahmut

Selenge Yayınları,9789758839520

Tarih-i reşidi

'..Mirza Haydar, babası özbekler tarafından öldürüldükten sonra gelip üç dört sene benim hizmetimde bulundu. Sonra müsaade isteyerek, Kaşgar'a, hanın yanına gitti. dediklerine göre şimdi tövbe etmiş ve iyi yola girmiş. Elinden yazı yazmak, resim yapmak, ok, mızrak ve yay kullanmak gibi her iş gelirmiş. Şairlik kabiliyeti de vardır...'(Babürname'den...

By Dughlat, Mirza Haydar

Selenge Yayınları,9789758839476

Türklerin ve Tatarların kökeni

Yıllardır Batılı tarihçilerin ve özellikle Hint-Avrupa teorisini savunanların yazdıkları mesnetsiz şeyler beynimize öylesine perçinlendi ki, bunlara karşı ileri sürülen tezleri işitmek dahi istemiyoruz.Batılılar, dilini çözemedikleri, tarihini derinlemesine inceleyemedikeri tüm Doğu Avrupa, Kafkas ve Orta Asya halklarını İranı, Pers asıllı gösterer...

By Zekiyev, Mirfatih Z.

Selenge Yayınları,9789758839315

Tarihte Alcı-Tecirli (Beğdili - İlbeyli - Elbeyli) Türkmenleri soykimlikleri

İnsanın farklı eğilimlerle, farklı konular üzerinde çalışmasıfarklı dostlukların ve farklı dünyaların varlığının farkına varmasını daberaberinde getiriyor.Bu farklılığın verdiği haz kelimelerle anlatılmaz bir hayatzenginliği veriyor insanoğluna...

By Alcıoğlu, Mehmet Adil

Ukde Kitaplığı,

1865-1866 Kürt-Dağı, Cebel-i Bereket Kozanoğluları isyanı ve güneydeki aşiretlerin iskanları

Yıllar evveli bu eseri okumuştum. Bu eser bendeheyecan yaratmıştı. Zîra bu eser benim memleketim ilealâkalı idi. Bazı Dulkadire bağlı aşiretlerle ve bunların iskânıile alâkalı idi.Maraş'ın tarihini aydınlatıyordu. Aşiret karaktermilletimin târihi seyrini veriyordu. Aşiret olmanın artı veeksilerini ortaya koyuyordu. Yerleşimin ne mânaya geldiğinigös...

By Bekir, Bayazıt Sami

,

Kırgızlar ve Kazaklar

Kırgızlar ve Kazaklar farklı tarihî seyirlerin aynı kaderi paylaşmak zorunda bıraktığı iki Türk kavmidir. Kırgızlar, Yenisey-Altay sahasında varlıklarını sürdürme mücadelesi verirken Kazaklar bu mücadele arenasında yerlerini bile alamamıştır. Ancak, zaman, Kazaklara büyük devletleri kurma şansını tanırken, hep mücadele çemberi içinde kalan ve bulun...

By Kalkan, Mustafa

Selenge Yayınları,9789758839490

Tarihi kültürel ve sosyal yapısı ile Kahramanmaraş'ta Ceridoğulları

Anadolu'daki Türkmen boylarının en büyüklerinden biriolan Ceridoğulları, bir buçuk asır öncesine kadar göçebe hayatimdevam ettirmiş, Anadolu'nun hangi köşesi hangi mevsimdehoşuna gitmişse orayı mesken tutmuş dolayısıyla da tümAnadolu'ya yayılmış, hatta Suriye ve İran topraklarını yurtedinmiş durumdadır.

By Yakar, Serdar

,

VII-XVI. asırlarda Maraş emirleri: emir, melik, bey, senyör, beylerbeyi, sancakbeyi

Tarih içinde bulunduğu bölgenin en önemli şehirlerinden biriolan Maraş'ın Müslümanlar tarafından fethinden sonra başlayansüreçte kimler tarafından yönetildiğini ortaya koymak için bir çalışmayaptık.

By

,

Maraş Tarihinden Bir Kesit : Dulkadir Beyliği araştırmaları I

Yıllar içinde memleketimize hizmet etmeyi düşündük. Kültürelalanda varlığını ortaya çıkarmayı istedik. Türkiye ölçüsünde Maraşla alakalıçalışmalar çıkıyor. Maraş’ta üniversite kurulmuş, burada da Maraşla alakalıçalışmalar yapılıyor, ama târihi ile alakalı, ama başka alanlarla alakalı.

By

Ukde Kitaplığı,

Maraş Tarihinden Bir Kesit : Dulkadir Beyliği araştırmaları II

Dulkadir Beyliği Araştırmaları I'i önceden çıkarmıştık. Va'dettiğimiz gibi bu kitabı tanıtım amaçlı dağıttık. Dostlarımıza verdik. Gerekliyerlere bıraktık. Dostlarımıza desteklerinden mütevellit teşekkürler ediyoruz.Bu araştırmanın I.'sini hazırlarken II.'yi de düşünmüş, planlamıştık.Maksadımız Dulkadir II'de Dulkadirin getirdiği aşiretleri tanıtma...

By

Ukde Kitaplığı,

Küçük Asya : coğrafyası tarihi ve arkeolojisi I

Elinizdeki bu eser, ünlü Fransız bilgini Charles TEXIER 'in (1802-1871) bundan 170 yıl kadar önce yurdumuzda gerçekleştirdiği iki ilmîgezi ve incelemelerini içermektedir. XIX. yüzyılda üç kez basılan eseridaha Cumhuriyet'in ilânından önce ""Türkiye Büyük Millet MeclisiHükümeti Maarif Nezareti"" nin iki numaralı eseri olarak, üç cilt hâlindeArap har...

By Texier, Charles

Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı,9789757473138

Küçük Asya : coğrafyası tarihi ve arkeolojisi II

Eolyalılar, Asya'ya geldiklerinde İzmir (Smyrne)'in bulunduğu dağa kadar körfezi saran araziye sahip olmuşlardı. O zamanlarda körfezin adı Hermus idi.

By Texier, Charles

Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı,9789757473145

Küçük Asya : coğrafyası tarihi ve arkeolojisi III

Küçük Asya'nın batı tarafındaki vilayetlere yerleşmiş olan kavimlerhakkındaki bilgilerin tamamen açığa çıkmamış olan bazı noktaları, hiçolmazsa varsayımlara dayandırmak için toplanması kolay tarihî bilgileresahip ise de Kızılırmak (Halys) nehrinin doğu tarafında yerleşmiş olankavimlerin durumları, böyle değildir.

By Texier, Charles

Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı,9789757473152

Çin kaynaklarına göre batı Türkleri

Türkolog D. Sinor'un erişilmez dediği, istisnasız tüm araştırmacı ve tarihçilerin birinci el müracaat eseri olarak kullandıkları bu kaynak, hem kitaplığınızın önemli bir boşluğunu dolduracak, hem de sizi bugüne kadar hiç duymadığınız bilgilerle donatacaktır. Tarih yapan ama yazmayı bir türlü beceremeyen bir millet olarak kendi tarihimizi başkaların...

By Chavannes, Edouard

Selenge Yayınları,9789758839469

Ermeni kaynaklarında Türkler ve Moğollar

Türklerin ve Moğolların Yakın Doğu ve Ön Asya tarihi konusunda en temel kaynaklarından birisi hiç şüphesiz Ermeni yazarların eserleridir.Gerçi altıncı ve sekizinci yüzyıllara ait Türk tarihiyle ilgili Ermeni kaynakları Türk ve Moğol döneminde yazılanlara kıyasla çok daha güvenilirdir, çünkü o yüzyıllarda Türkler Ermenileri Perslere ve Romalılara ka...

By Oktay, Hasan

Selenge Yayınları,9789758839506

Hazar Yahudi tarihi

Hazarlar Müslüman, Hristiyan ve Yahudidir. Aralarında putperest olanlar da vardır. Yahudiler bu gruplar içinde sayıca en az olanıdır. Halkın çoğunluğu Müslüman ve Hristiyandır. Buna rağmen melik ve mevkebi Yahudidir.IstahrîYahudi tacirlerin İdil'de topladıkları tüm servet, orman-step şeridine yerleşen Slavyanların, Karadeniz civarı bozkırlıları Peç...

By D., Dunlop M.

Selenge Yayınları,9789758839346