Konu Başlıkları

Tarih

Arama Sonuçları: 138 - 16 sonuç sayısı 2247

Yıldız Sarayı'nda bir papaz

Maruni papazı olan Sabuncuzade Louis Alberi, Diyarbakır doğumludur. Lübnan'da medrese eğitiminden sonra Roma'da propaganda üzerine üniversite eğitimi almıştır. Arapça ve İngilizce gazeteler neşreden Louis Alberi, Londra'da Arapça profesörü olarak da görev yapmıştır. Daha sonra Süryani Katoliklerce Şam'a gönderilen Sabuncuzade Louis, bu arada Trablu...

By Alberi, Sabuncuzade Louis

Selis Kitaplar,9789758724819

Hazar çevresinde bin yıl

L. N. Gumilev Eski Türkler isimli eserinde 'kendi tarih ve kimliğini bilmeyen, bunun şuurunda olmayan hiç bir kültürün anlamı yoktur' diyerek esasen tarih şuuru olmayan kültürlerin de geleceğinin olmadığına işaret etmektedir.Üzülerek belirtmek gerekirse tarih boyunca insanlığın kaderinde çok önemli bir rol oynamalarına rağmen Türklerin tarih şuurun...

By Gumilev, Lev Nikoloyeviç

Selenge Yayınları,9789758839070

Güneş batmadı : müvekkilim Adnan Menderes ve Yassıada

""Yassıada; işkencenin, siyasal ve sosyal rezaletin simgesidir.""""... Yassıada anılarımı yazıyorum diyemem. Peki neyi yazıyorsun diye sorarsanız, okuma zahmetine katlandığınız takdirde neleri yazmış olduğumu göreceksiniz. Bunları yazmamı, uzun yıllar boyunca çevremdeki herkes, hatta Adalet Partisi'nde yardımcılığını yaptığım Sayın Süleyman Demirel...

By Asal, Talat

Selis Kitaplar,9789758724178

Anadolu'da Türkiye yaşayacak mı?

Osmanlı İmparatorluğunun parçalanma senaryoları üzerine, dönemin aydınları, imparatorluğun içinde bulunduğu sıkıntılı süreç, olası ihtimaller ve devletin kurtuluşu üzerine eserler kaleme almışlardır. İmparatorluğun akıbeti hakkında Yusuf Akçura'nın Üç Tarzı Siyaset ve Ahmet Saib'in Şark Meselesi adlı eserleri, bunlardan sadece ikisidir. Bu amaca yö...

By Mool, Johns

Selis Kitaplar,9789752552159

Saka Yakutlar

Herodot'un ""İskit"", Persierin ""Saka"" dedikleri bir halkın çocukları günümüzde Sibirya'da ""Saha"" adıyla yaşamaktadır. Onlar kendilerine ""Saha"" derler. Tunguslarm kullandıkları ""Yakut"" kelimesi ise Ruslar vasıtasıyla dilimize girmiş ve yerleşmiştir. Anadoluda karşılaştığımız ""ses saklama"" geleneğini .hâlâ yaşatan domuz eti yemeyen ve domu...

By Seroşevsky, V. L.

Selenge Yayınları,9789758839322

Yahudi tarihi

Tevrat'da anlatılan Yahudi tanrısı Yahve (Yahova) çocuk doğurur, Yahudilerle birlikte savaşa gider, Mısırlıların evlerini basarak onlardan Yahudilerin intikamını alır, bazen kızıp Yahudileri cezalandırır, sonra yaptığına pişman olur ve göz yaşı döker; karanlık ve kuytu yerlerden korkar, serin ve gölgelik yerlerde dolaşmaktan hoşlanır, pişmiş et kok...

By Nana, Mahmut

Selenge Yayınları,9789758839599

Türk halklarının kökeni

Batılının, üstün beyaz efendinin ataları Milattan binlerce yıl önce dünyanın her yerinde olabiliyor; her yer onların, her şey onların. Onların tarihi, uygarlıkları, kültür ve gelenekleri incelenmeye, ama yalnızca onlar tarafından incelenmeye değer. Diğerlerinin hepsi ""kenar mahalle çocukları""dır. Tarihleri, kültürleri, uygarlıkları incelenmeye da...

By Hern, Matt

Selenge Yayınları,9789758839585

Osmanlı - Rus savaşları : Rusların gözünden 240 yıl kıran kırana Kırım, Balkanlar, 93 harbi ve Sarıkamış

Gerek I. Aleksandr ve gerekse I. Nikolay, Avrupa devletleriyle yapılacak herhangi bir anlaşmanın, herhangi bir minnettarlığın Avrupalı yöneticileri Rusya'yı sevmeye zorlamayacağını anlayamamışlardı. Rusya, eski ve yeni dünyanın güçlü ülkelerinin nazarında daima bir çıban başıydı ve öyle kalacaktı. XIX. Yüzyılda Rusya'yı aşırı monarşist ve reaksiyon...

By Şirokorad, A. B.

Selenge Yayınları,9789758839636

Kafkasya gerçeği

Kafkasya, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında uzanan yüksek sıradağların ve bu dağların üzerinde ve eteklerinde yer alan Abhazya, Adigey, Kabardey, Karaçay-Malkar, Osetya, Çeçen-Inguş ve Dağıstan ülkelerinin genel adıdır. Çeşitli Türk ve Hint-Avrupa kavimlerinin yanı sıra, Kafkasya'nın etnik ve sosyo-kültürel yapısının oluşumunda ve şekillenmesinde...

By Tavkul, Ufuk

Selenge Yayınları,9789758839544 

Hazar Yahudi tarihi

Hazarlar Müslüman, Hristiyan ve Yahudidir. Aralarında putperest olanlar da vardır. Yahudiler bu gruplar içinde sayıca en az olanıdır. Halkın çoğunluğu Müslüman ve Hristiyandır. Buna rağmen melik ve mevkebi Yahudidir.IstahrîYahudi tacirlerin İdil'de topladıkları tüm servet, orman-step şeridine yerleşen Slavyanların, Karadeniz civarı bozkırlıları Peç...

By D., Dunlop M.

Selenge Yayınları,9789758839346

Ermeni kaynaklarında Türkler ve Moğollar

Türklerin ve Moğolların Yakın Doğu ve Ön Asya tarihi konusunda en temel kaynaklarından birisi hiç şüphesiz Ermeni yazarların eserleridir.Gerçi altıncı ve sekizinci yüzyıllara ait Türk tarihiyle ilgili Ermeni kaynakları Türk ve Moğol döneminde yazılanlara kıyasla çok daha güvenilirdir, çünkü o yüzyıllarda Türkler Ermenileri Perslere ve Romalılara ka...

By Oktay, Hasan

Selenge Yayınları,9789758839506

Çin kaynaklarına göre batı Türkleri

Türkolog D. Sinor'un erişilmez dediği, istisnasız tüm araştırmacı ve tarihçilerin birinci el müracaat eseri olarak kullandıkları bu kaynak, hem kitaplığınızın önemli bir boşluğunu dolduracak, hem de sizi bugüne kadar hiç duymadığınız bilgilerle donatacaktır. Tarih yapan ama yazmayı bir türlü beceremeyen bir millet olarak kendi tarihimizi başkaların...

By Chavannes, Edouard

Selenge Yayınları,9789758839469

Küçük Asya : coğrafyası tarihi ve arkeolojisi III

Küçük Asya'nın batı tarafındaki vilayetlere yerleşmiş olan kavimlerhakkındaki bilgilerin tamamen açığa çıkmamış olan bazı noktaları, hiçolmazsa varsayımlara dayandırmak için toplanması kolay tarihî bilgileresahip ise de Kızılırmak (Halys) nehrinin doğu tarafında yerleşmiş olankavimlerin durumları, böyle değildir.

By Texier, Charles

Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı,9789757473152

Küçük Asya : coğrafyası tarihi ve arkeolojisi II

Eolyalılar, Asya'ya geldiklerinde İzmir (Smyrne)'in bulunduğu dağa kadar körfezi saran araziye sahip olmuşlardı. O zamanlarda körfezin adı Hermus idi.

By Texier, Charles

Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı,9789757473145

Küçük Asya : coğrafyası tarihi ve arkeolojisi I

Elinizdeki bu eser, ünlü Fransız bilgini Charles TEXIER 'in (1802-1871) bundan 170 yıl kadar önce yurdumuzda gerçekleştirdiği iki ilmîgezi ve incelemelerini içermektedir. XIX. yüzyılda üç kez basılan eseridaha Cumhuriyet'in ilânından önce ""Türkiye Büyük Millet MeclisiHükümeti Maarif Nezareti"" nin iki numaralı eseri olarak, üç cilt hâlindeArap har...

By Texier, Charles

Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı,9789757473138

Maraş Tarihinden Bir Kesit : Dulkadir Beyliği araştırmaları II

Dulkadir Beyliği Araştırmaları I'i önceden çıkarmıştık. Va'dettiğimiz gibi bu kitabı tanıtım amaçlı dağıttık. Dostlarımıza verdik. Gerekliyerlere bıraktık. Dostlarımıza desteklerinden mütevellit teşekkürler ediyoruz.Bu araştırmanın I.'sini hazırlarken II.'yi de düşünmüş, planlamıştık.Maksadımız Dulkadir II'de Dulkadirin getirdiği aşiretleri tanıtma...

By

Ukde Kitaplığı,