Konu Başlıkları

Tarım ve Biyoloji

Arama Sonuçları: 9 - 16 sonuç sayısı 160

Türk tarımında pamuğun yeri ve önemi

Pamuk tarımı, sanayii, yaratmış olduğu istihdam vekatma değerle birlikte, dış ticaretteki pay ve ayrıcahayvancılık sektöründe besiciliğe katkısı ile TürkiyeEkonomisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Tarımsektöründe önemli bir kesim geçimini pamuktan sağlarkenpamuğa dayalı sektörler olan Dokuma, iplik ve yağ sanayilerinindehammadde kaynağı durum...

By

İstanbul Ticaret Odası,

Türk tarımında buğdayın yeri ve önemi

Dünyamızda gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun bütünülkelerin ekonomilerinde tarımın özel bir yeri ve önemibulunmaktadır»Tarımsal üretimde ülkeler kendi gereksinimlerinikarşılayabilmeyi ana hedef olarak belirlemektedirler.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Türk gıda mevzuatı rehberi

Gıda maddeleri günümüz koşullarında beslenmeden de öte sağlıklı yaşamınen önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu açıdan kaliteli ve insansağlığına uygun gıda maddesi üretiminin sağlanması devletin başlıca görevlerindenbiri olmuştur.

By Akgür, Muhsin

İstanbul Ticaret Odası,9789755124018

Türk gıda mevzuatı semineri

Türk gıda mevzuatı 1995 yılında yayınlanan 560 sayılı GıdalarınÜretimi,Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun HükmündeKararname ile yeniden oluşturulmaya başlanmıştır. Bu kararnamegıda maddeleri üretimi alanında faaliyet gösteren kuruluşlara çoksayıda yeni yükümlülükler getirmiş ve bu yükümlülüklerin yerinegetirilmemesi durumunda oldukça ağır yaptır...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755122786

Tarımsal teknoparklar : bir model önerisi

Türkiye sahip olduğu verimli topraklan, farklı iklimleri coğrafyasındabarındırması gibi fiziksel şartları ve geleneksel bir tarım ülkesi olmanıngetirdiği zengin deneyim ve birikimi haiz bir ülkedir. Odamız budüşünceden hareketle, tarım sektörünün geliştirilmesi için yeni fırsatlar,açılımlar ve projeleri takip etmektedir.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755127835

Tarım destekleme politikaları ve sonuçları : ABD, AT ve Türkiye

Tarım sektörü ülkemiz ekonomisi içerisinde önemli bir yer tutmaktadrr. Gayri SafiMilli Hasıla'ya olan katkısı açısından toplam sektör gelirleri içerisinde yaklaşık %16-18payla tarım sektörü sanayi ve ticaret sektöründen sonra üçüncü sırada yeralmaktadır.

By Doğruel, Fatma

İstanbul Ticaret Odası,

Türkiye'de tiftik üretimi ve Güney Afrika örneği

En eski dokuma ürünlerinden biri olan tiftik, etimolojik olarak isminiBaşkentimiz Ankara'dan almak suretiyle, tüm dünyada ""Angora"" olarakterminolojide yeralan, Ankara keçisinin yününden elde edilmektedir.Önemli vedeğeri yüksek bir tekstil maddesi olan tiftik dünyaya yurdumuzdan götürülenAnkara Keçilerinin çoğaltılması ile yayılmıştır.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755127729

Türkiye'de tarımsal kooperatifçilik ve AB modeli

Türkiye'nin sahip olduğu geniş arazi ve su kaynakları, uygun iklim koşulları,nüfusunun önemli bir bölümünün halen köylerde yaşaması gibi avantajları ilegeleneksel olarak güçlü olduğu tanm sektörü, bugüne kadar ülkemizin ekonomikve sosyal gelişmesinde önemli görevler üstlenmiş ve bunu başarıyla sürdürmüştür.

By İnan, İ. Hakkı

İstanbul Ticaret Odası,9789944603867

Türkiye'de tarımsal kooperatifçilik ve AB modeli

Türkiye'nin sahip olduğu geniş arazi ve su kaynakları, uygun iklim koşulları,nüfusunun önemli bir bölümünün halen köylerde yaşaması gibi avantajları ilegeleneksel olarak güçlü olduğu tarım sektörü, bugüne kadar ülkemizinekonomik ve sosyal gelişmesinde önemli görevler üstlenmiş ve bunu başarıylasürdürmüştür.

By İnan, İ. Hakkı

İstanbul Ticaret Odası,9789755128740

Türkiye'de tarımsal destekleme ve taban fiyatları politikası

Türkiye'de planlı döneme geçiş ile birlikte sanayileşme yolunda önemli aşamalarkaydedilmesine karşın, tarım sektörü ekonomideki önemini halen korumaktadır. Tarımkesimi kendine özgü özelliklerinden dolayı en fazla devlet müdahalesi ile karşı karşıyakalan sektör durumundadır.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755124087

Türkiye'de tarımın teşvikinde doğrudan gelir desteği sistemi ve sonuçları

Tarım sektörünün katma değer ve istihdam açısmdan ekonomideki yeri dikkatealmdığmda, tarımsal destekleme politikalarının toplumsal açıdan önemi daha iyianlaşılmaktadır. Bugüne kadar uygulanan destekleme politikaları ile, üretici gelirindearzu edilen istikrarın sağlanamamış olması ve mevcut politikaların süreçiçerisinde başlangıçta sağlanan etkinliğ...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755128894

Türkiye'de soğuk zincir uygulamaları ve geliştirilmesi

Türkiye ekonomisinin 1980'li yıllarda başlayan yeniden yapılanma vedışa açılma sürecinde, geleneksel tanm ürünleri ihracatının giderek gıdasanayi ürünleri ihracatına dönüştürülmesine ve böylece daha fazla katmadeğerin ve dövizin ülkemize getirilmesine çalışılmaktadır. Tanm kesimininve tanma dayalı sanayi ürünlerinin ekonomimizde taşıdığı önem de, k...

By Pala, Mehmet

İstanbul Ticaret Odası,

Türkiye'de seracılığın gelişimi ve geleceği paneli, 5 Haziran 2000

Ülkemiz, artık bir sanayi dalma haline gelen seracılık açısından dünyaüzerinde çok uygun koşullara ve olanaklara sahip olmasına ve özellikle sonyıllarda bu alanda bazı olumlu gelişmelerin de göze çarpmasına rağmen henüzistenilen seviyeye ulaşamamıştır.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755124971

Akdeniz ülkelerinde zeytin üretimindeki gelişmeler ve Türkiye'nin izlemesi gereken stratejiler, 26.04.2005, İstanbul

Dünya sağlık örgütlerince en önemli besin maddelerinden biri olarak kabuledilen zeytin ve zeytinyağı, ülkemiz tarım sektöründe önemli ve stratejikbir yere sahip olup, 100 milyona yakın zeytin ağacı varlığı ile ülkemizdünyanın önde gelen üretici ülkeleri arasında yer almaktadır.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755129709

AB ile müzakere sürecinde tarım ve gıda sanayiinin rekabetliliği

Avrupa Birliği yolunda son derece kararlı adımlarla ilerleyen veönemli reformlar gerçekleştiren Türkiye, 3 Ekim 2005 itibariyle tam üyelikmüzakerelerine başlamış bulunmaktadır. Tam üyelik müzakerelerininbaşladığı bu yeni dönemde bundan önce olduğu gibi AB ile her alandauyumu yakalamak amacıyla ülkemiz üzerine düsen yükümlülüklerini tümkurum ve kuru...

By

İstanbul Ticaret Odası,

Dünyada ve Türkiye'de ekolojik tarım ürünleri üretimi ve ihracatı geliştirme olanaklar

Bilindiği gibi Odamız ihracatımız için yeni pazarların bulunması, ihraçürünlerimizin çeşitlendirilmesi ve ihracatçılarımızca ihtiyaç duyulan bilgininbirinci elden sağlanması için bugüne dek pekçok araştırma gerçekleştirmiştir.

By Güzel, H.Tülay

İstanbul Ticaret Odası,9789755125534