Konu Başlıkları

Tarım ve Biyoloji

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 144

Türkiye tarımında farklı açılımlar "tarımsal teknoparklar : bir model önerisi"

Tarım, GSMH içindeki payı, ihracat potansiyeli, doğrudan ve dolaylı olarakdiğer ekonomik sektörlere sağladığı istihdam olanakları, ürünlerinin imalatsanayine hammadde olması gibi sebeplerden dolayı ülkemizin hala önemli sektörlerininbaşında gelmektedir.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755128306

Zeytin ve zeytinyağı semineri

Dünyanın en eski zeytin yetiştirici medeniyetlerinden biri olan ülkemizdemahsul alınan zeytin ağacı sayısı her yıl artış kaydetmekte ancak zeytin üretimmiktarında yıldan yıla büyük dalgalanmalar olmaktadır.Zeytin üretimindeki bu dalgalanmalar zeytinyağı sanayimizi ve dolayısıylaihracatımızı da olumsuz etkilemektedir.

By

,

Türkiye'de ve dünyada tarımsal destekleme politikası

Küresel ısınma, hızlı nüfus artışı, erozyon ve/veya amaç dışı kullanım ile tarımarazilerinin yok edildiği, inorganik üretimin hız kazandığı, buna karşınmilyonlarca kişinin açlıkla boğuştuğu günümüzde, tarım sektörünün önemidaha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Teknolojinin gelişimi ile berabertarımsal istihdamın belirgin bir kısmının sanayi ve h...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944604390

Türkiye ve AB'de sebze - meyve toptancı halleri sistemi

Tarımsal koşulların elverişliliğinin doğal sonucu olarakülkemizde çok sayıda ve türde tarım ürünü yetiştiriciliğinin gelişmişolduğu bilinmektedir. Bu ürünler arasında en büyük ağırlığa sahip veyine önemli ihraç ürünlerimizden olan yaş sebze ve meyve ticareti içpiyasada da oldukça yaygın durumdadır.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Tarımsal teknoparklar : gelenekselden bilimsele

Tarımsal teknoparklar "Tarladan rafa ürün" yolculuğunun her etabının gerçekleştirildiği entegre sistemlerdir.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Fransa, İsviçre İtalya'da şarapçılık ve Türkiye modeli

Dünyanın dördüncü büyük bağ alanlarına sahip olan Türkiye aynı zamandaen elverişli bağcılık kuşağında yer almaktadır. Binlerce yıl önce asmanın Ikkültüre alındığı yer olan Anadolu topraklarının geçmişten gelen köklü birbağcılık ve şarapçılık geleneğine sahip olmasına karşılık, ülkemizin bugündünya şarap pazarlarından aldığı pay ihmal edilebilir düz...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755127842

Türkiye'de patates ve soğan üretimi, işlenmesi, depolanması ve kayıplarının azaltılması

Tarım ürünleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemiziçin de büyük önem taşımaktadır. Bir tarım ülkesiolmamız, ekim alanlarının genişliği, üretim hacmi vehemen hemen tüm bölgelerimizde tarımı yapılan ürünlerolması sebebiyle patates ve soğan ekonomimizde önemlibir yere sahiptir.

By

,

Bitki sağlığı önlemlerine yönelik ahşap ambalaj malzemelerinin işaretlenmesi, seminer, 24.03.2006

Bitki sağlığı önlemlerineyönelik ahşap ambalajmalzemelerinin işaretlenmesi.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944601030

Dünyada ve Türkiye’de pamuk

Memlekette mevcut stok pamuklar, beyana tâbi tutulmak suretiylehükümet tarafından öğrenildikten sonra, 30 Kasım 1957 tarihinde.Ticaret ve Sanayi Vekâletleri müştereken neşrettikleri bir tebliğile, pamuk satışları yeniden serbest bırakılmıştır.

By Cillov, Haluk

İstanbul Ticaret Odası,

Dünya ülkelerinin zirai karantina şartları 1

Dünya ülkeleri arasında ekonomik, siyasi ve sosyal münasebetlerin artması, turizminbüyük bir hareketlilik kazanması ülkeleri birer kapalı kutu olmaktan çıkarmışve uzak ülkeleri bile birbirine kapı komşusu yapmıştır. Bilim ve tekniğin insanlarasağladığı kolaylıklar, ulaştırma alanında görülen hızlı gelişmeler ve dünya ticaretindegörülen büyük artışl...

By Demir, Mehmet

İstanbul Ticaret Odası,

Sebze yetiştiricisinin el kitabı

Uzun yıllara dayanan araştırmaların, deneylerin ve büyük bir ekip çalışmasının ürünü olan bu başucu kitabıyla siz de kendi sebze bahçenizin keyfini sürün.

By Smith, Edward C.

Bilge Kültür Sanat,9786055715960

Gelişmiş ülkelerde tarım piyasalarının organizasyonu

Hızla artan dünya nüfusu, beslenme ihtiyacında sürekli birbüyümeyi ortaya çıkarmaktadır. Nüfus hızla yükselirken neredeysesabit kalan tarım alanları, tarımda etkin ve verimli üretimi bir öncelikhaline getirmiştir. Tarımsal üretimin büyük ölçüde doğal koşullarabağımlı olmasından dolayı yüksek risk taşıması ve sektörün sermayedönüşüm hızının yavaş ol...

By

,9789755127910

Türk tarımında mercimek ve pirincin yeri ve önemi

Dünya nüfusunun hızla artışı özellikle sağlıksızbeslenme problemini de beraberinde getirmektedir.Sanayi devrimi ile birlikte dünya ticaretindepetrol önemli bir ürün haline gelirken; günümüzdegerek doğanın tahribi, gerekse aşırı nüfus artışıekilebilir tarım alanlarının ve dolayısıyla tarımürünlerinin azalmasına sebep olmaktadır.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Tarım makinaları ilkeleri

Bu ders kitabının hazırlanmasında, tarım makinalarının yapacağı görevlere, çalışma ilkelerine ve kullanılma ortamına uygun seçim yapabilme konularına önem verilerek, tarım makinalarının konusu mühendislik görüş açısından sunulmaya çalışılmıştır. 'Tarım Makinaları İlkeleri' eseri, tarım mühendisliği biliminin eğitim düzeyine göre hazırlanmış olup, b...

By

,9789944157162

Türkiye'de odun hammaddesi üretim- tüketimi ve satış usulleri

Türkiye orman varlığının ne kadar olduğu, ondan ne miktardaodun verimi elde edilebileceği hususu ötedenberi inceleme ve tartışmakonusu olmuştur. Bu gün de aynı konu güncel bulunmaktadır. Ormanlarımızınodun maddesi ihraç kapasitesine sahip olup olmadığıüzerine durulmaktadır.

By Miraboğlu, Muharrem

,

Tarım makinaları ilkeleri

Tarım Makinaları İlkeleri” eseri, tarım mühendisliği biliminin eğitim düzeyine göre hazırlanmış olup, bu konuda daha ileri eğitim yapacaklara da yararlı olabilecek özellikte düzenlenmiştir.

By

Hiperlink Yayınları,9789944157162